Vaarallisten aineiden varastointi vaatii huolellista suunnittelua

Vaarallisten aineiden varastoinnissa on huomioitava monia seikkoja, joilla varmistetaan ihmisten ja ympäristön turvallisuus. Huolellinen suunnittelu nousee avainasiaksi.

”Kun varastointiin liittyviä vaatimuksia arvioidaan, liikkeelle on lähdettävä siitä, mitä on tarkoitus varastoida. Vaarallisten aineiden mukana toimitettava käyttöturvatiedote tarjoaa vastauksen moniin kysymyksiin, joita ovat esimerkiksi ne, ovatko varastoitavat aineet ympäristölle vaarallisia, hapettavia, syttyviä tai räjähtäviä”, muistuttaa ympäristönsuojeluun ja kemikaalien varastointiin keskittyneen Denios Finlandin maajohtaja Antti J. Makkonen.

”Seuraavaksi on selvitettävä, mihin varastokontti tulisi sijoittaa. Onko varastointi sisätiloissa ylipäätään mahdollista. Mihin sijoitettuna varasto tukisi parhaiten yrityksen toimintoja. Monesti suurempien määrien varastointi toteutetaan ulos jo pelkästään sisätilojen ahtauden vuoksi.”

Voidaanko aineita varastoida yhdessä tilassa?

Makkosen mukaan on tärkeä selvittää, voidaanko eri aineita varastoida yhdessä tilassa.

”Kemikaalit, jotka voivat reagoida keskenään, tulee aina säilyttää erillään toisistaan”, hän painottaa. ”Joissain tapauksissa aineiden säilytystilojen ilmanvaihtojenkin on oltava erillisiä, kuten varastoitaessa happoa ja natriumhypokloriittia, joiden yhteisreaktiosta syntyvä kloorikaasu on erittäin myrkyllistä.”

”Myöskään palavia nesteitä ei tule varastoida yhdessä palavien kaasujen tai muiden palavien aineiden kanssa.”

”Syövyttäviä aineita varastoitaessa on puolestaan valuma-altaiden oltava haponkestäviä”, Makkonen luettelee.

Mikä on varaston lämpötila?

Kemikaalit tulee varastoida myös oikeassa lämpötilassa. Alhaiset tai vaihtelevat lämpötilat saattavat olla tuhoisia esimerkiksi elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuudessa yleisesti käytettäville aineille.

”Myös maali- ja kosmetiikkateollisuudessa käytetään monia aineita, jotka eivät kestä kylmää tai jäätymistä”, Makkonen muistuttaa.

”Esimerkiksi eristetty ja lämmityksellä varustettu varastokontti mahdollistaa lämpötilaherkkien aineiden säilyttämisen niin, etteivät tuotantoprosessin onnistumisen kannalta tärkeät ominaisuudet pääse vahingoittumaan.”

Millainen on vaadittava ilmanvaihto?

Myös ilmanvaihdon suunnittelu on tärkeätä, ja siihen liittyy muutamia yksinkertaisia nyrkkisääntöjä.

”Jos varastokontissa varastoitavat pakkaukset ovat avaamattomia, niiden varastointia kutsutaan passiiviseksi varastoinniksi. Luonnollinen ilmanvaihto on silloin yleensä riittävä”, Makkonen sanoo.

Tekninen ilmanvaihto on sen sijaan tarpeellinen, jos kyse on niin sanotusta aktiivisesta varastoinnista.

”Varastoitavat pakkaukset ovat siis avattuja. Teknistä ilmanvaihtoa tarvitaan myös silloin, jos varastoidaan vahvoja ja haisevia aineita tai jos halutaan säilyttää mahdollisuus teknistä ilmanvaihtoa edellyttävien räjähdysherkkien aineiden varastointiin tulevaisuudessa.”

Makkosen mukaan on tärkeää, että ilmanvaihto kattaa koko varastokontin.

”Kontissa on oltavat aukot alhaalla ja ylhäällä sisään tulevalle ilmalle ja poistoilmalle. Hyllyjen välissä on oltava riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään kontin sisällä vapaasti.”