Turvallisuussuunnittelulle uudet linjaukset

Sisäministeriö on ensimmäistä kertaa laatinut ja julkistanut paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset. Tavoitteena on edistää ja yhdenmukaistaa arjen turvallisuustyötä paikallis- ja aluetasolla kuntien ja tulevien maakuntien itsehallintoa kunnioittaen.

Linjausten yleisessä osiossa ministeriö esittelee turvallisuussuunnittelun menettelytapoja, sekä eri toimijoiden vastuita ja hyviä käytäntöjä.

Toimenpidekortit kuudessa ryhmässä

Toimenpidekorteissa kuvataan turvallisuussuunnittelun toimenpiteitä ja tavoitteita, jotka ovat konkreettisia, koskevat tämänhetkisiä tai nousevia kansallisia haasteita, joista on tietoa saatavilla ja joilla on mahdollisuus parantaa paikallistason turvallisuutta.

Toimenpidekortit on jaettu kuuteen pääryhmään: Nuorten rikollisuuden vähentäminen. Ikääntyneiden asumisen turvallisuuden kehittäminen. Lähisuhdeväkivallan vähentäminen. Hyvien väestösuhteiden edistäminen. Alkoholista johtuvien turvallisuushaittojen ennaltaehkäisy. Julkisten tilojen turvallisuus.

Ministeriö korostaa, että turvallisuussuunnittelu on pitkäjänteinen, järjestelmällinen ja koordinoitu prosessi paikallis- tai aluetason turvallisuuskysymysten ratkaisemiseksi. Työ vaatii eri toimijoiden yhteistyötä.

Hyvällä turvallisuussuunnittelulla ennalta ehkäistään ja torjutaan onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia sekä häiriöitä ja parannetaan ihmisten turvallisuuden tunnetta.

Linjauksien valmisteluissa laaja edustus

Paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset on valmisteltu sisäisen turvallisuuden ohjausryhmän työvaliokunnassa, johon kuuluvat strategiasihteeristön edustajien lisäksi sisäministeriön pelastus- ja poliisiosasto, Suomen Kuntaliitto, oikeusministeriö (rikoksentorjuntaneuvosto) ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Linjaukset olivat laajalla lausuntokierroksella, jonka jälkeen niihin tehtiin tarkennuksia saatujen lausuntojen perusteella. Sisäisen turvallisuuden ohjausryhmä hyväksyi linjaukset 5.12.2018.

Linjaukset viedään sisäisen turvallisuuden portaaliin Tuoviin, jossa ne ovat kaikkien turvallisuussuunnittelusta vastuussa olevien toimijoiden käytettävissä. Toimenpidekortteja tarkistetaan säännöllisesti, jotta ne pysyvät ajantasaisina.