Tietosuojavaltuutetun toimiston asiamäärät yli kaksinkertaistuivat

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut vuotta 2018 käsittelevän toimintakertomuksensa. Leimallista vuodelle 2018 oli työmäärän voimakas kasvu.

EU:n niin kutsuttu uusi tietosuoja-asetus vaikutti monin tavoin tietosuojavaltuutetun toimiston työhön.

”Vuosi 2018 aloitti uuden aikakauden, jossa tietosuojakysymysten merkitys on aiempaa suurempi ja jossa ihmiset ovat entistä tietoisempia oikeuksistaan tietosuojan suhteen”, tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio toteaa toimintakertomuksessa.

Yksi tietosuoja-asetuksen vaikutuksista oli tietosuojavaltuutetun toimiston kasvanut työmäärä. Toimistoon vireille tulleiden asioiden määrä oli 2,5-kertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Vaikka ratkaistujen asioiden määrä kaksinkertaistui edellisvuodesta, myös työjonot pitenivät.

Tunnuslukujen ohella toimintakertomuksessa kuvataan tietosuojavaltuutetun toimiston työkentän laajentumista tietosuoja-asetuksen myötä. Esimerkiksi tietoturvaloukkausten käsittely ja tietosuojavastaavien kanssa tehtävä työ olivat uusia tehtäviä, joita kertyi määrällisestikin paljon: tietoturvaloukkausilmoituksia yli 2 200 ja ilmoituksia tietosuojavastaavista yli 1 200.

Toimintakertomus on julkaistu kokonaisuudessaan pdf-tiedostona sekä pääosiltaan tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla osoitteessa tietosuoja.fi/toimintakertomus-2018.