Euroopan komissiolta ehdotus poliisiyhteistyön parantamiseksi yli rajojen

 

Euroopan Komissio on ehdottanut EU:n poliisiyhteistyösäännöstöä, jolla tehostetaan lainvalvontayhteistyötä EU-maiden kesken ja nykyaikaistetaan EU:n poliisien tietojenvaihtovälineitä. Kolmikohtaisen ehdotuksen myötä otettaisiin käyttöön vahvemmat jäsenmaiden yhteisiä operaatioita koskevat säännöt ja suositukset sekä selkeät tietojenvaihdon kanavat ja määräajat. Lisäksi vahvistetaan Europolin roolia.

 

Komission ehdotus sisältää kolme ehdotusta, jotka yhdessä muodostavat uuden poliisiyhteistyösäännöstön. 

 

1. Operatiivista poliisiyhteistyötä koskeva suositus, jolla luodaan yhteiset normit yhteisiin partioihin osallistuvien ja toisen jäsenmaan alueella toimivien poliisien väliselle yhteistyölle. Suositukseen sisältyy yhteinen luettelo rikoksista, joiden yhteydessä takaa-ajo voi ulottua rajojen yli, ja suojatut viestintävälineet, joiden avulla poliisit voivat olla yhteydessä kollegoihinsa toteuttaessaan operaatioita muissa EU-maissa. Poliisioperaatiot ja rikostutkinta pysyvät edelleen jäsenmaiden vastuulla, mutta yhteiset normit helpottavat poliisien työskentelyä muissa EU-maissa.

 

2. Jäsenmaiden lainvalvontaviranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevat uudet säännöt: jäsenmaiden poliisien olisi voitava saada käyttöönsä toisen jäsenmaan poliisien saatavilla olevat tiedot samoin edellytyksin kuin nämäkin. Jäsenmaiden olisi perustettava ympärivuorokautisesti toimiva yhteyspiste, joka toimii keskitettynä asiointipisteenä tietojen vaihtamiseksi muiden EU-maiden kanssa.

 

3. Prüm-puitteiden mukaiseen poliisiyhteistyöhön kuuluvaa automaattista tietojenvaihtoa koskevien sääntöjen tarkistaminen. Tavoite on parantaa, helpottaa ja nopeuttaa tietojenvaihtoa sekä edistää rikollisten tunnistamista. Tähän sisältyy rikoksesta epäiltyjen ja tuomittujen henkilöiden kasvokuvien ja rikosrekisteritietojen lisääminen automaattiseen tietojenvaihtoon sekä uusi keskusreititin, johon kansalliset tietokannat voivat liittyä. Näin korvataan monet erilliset kansallisten tietokantojen väliset yhteydet.

 

Seuraavat vaiheet

 

Tietojenvaihtoa koskeva direktiiviehdotus ja automaattista tietojenvaihtoa koskeva asetusehdotus menevät Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkasteltaviksi, joiden asia on hyväksyä ehdotukset. Operatiivista poliisiyhteistyötä koskeva ehdotus neuvoston suositukseksi siirtyy neuvoston käsiteltäväksi, ja se voi hyväksyä suosituksen Euroopan parlamenttia kuultuaan. Suosituksen pohjalta kaikki jäsenmaat voisivat sen jälkeen päivittää nykyisiä kansallisia tai kahdenvälisiä järjestelyjään.